شخصیت درونگرا، خروجی رفتار برونگرا 🤝 چالش این روز های من